Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY VIZ-ZONE

 

1 Wstęp.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Platformy VIZ-ZONE, w tym prawa i obowiązki Uczestników Kursów VIZ-ZONE oraz Administratora.

 

2 Definicje.

 

Poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Administrator – Bartosz Buraczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „BBM Bartosz Buraczewski”, ul. Fieldorfa 10A/24, 60-461 Poznań, NIP: 8431528371, adres e-mail: kontakt@viz-zone.pl, administrujący Platformą VIZ-ZONE.
 2. Cena – wynagrodzenie płatne przez Uczestnika na rzecz Administratora z tytułu zawarcia Umowy i uzyskania przez Uczestnika dostępu do wybranych Kursów VIZ-ZONE lub Modeli 3D. Aktualny Cennik zawarty jest na Platformie VIZ-ZONE.
 3. Filmy (szkoleniowe) – treści cyfrowe dostępne dla Uczestników Kursów VIZ-ZONE, będące autorskimi filmami edukacyjnymi o charakterze profesjonalnym, przeznaczone do nauki tworzenia wizualizacji i renderingu w ramach określonych Tematów. Filmy dostępne są dla Uczestników również po zakończeniu Kursu, jednak wyłącznie do własnego użytku osobistego, bez możliwości przekazywania i udostępniania Filmów, w jakikolwiek sposób, podmiotom trzecim. Uczestnik nie nabywa od Administratora jakichkolwiek praw autorskich ani licencyjnych do udostępnionych mu Filmów.
 4. Formularz kontaktowy – formularz na Platformie VIZ-ZONE przeznaczony do kontaktu Użytkownika z Administratorom, również w ramach Supportu.
 5. Formularz rejestracyjny – formularz na Platformie VIZ-ZONE, w którym Użytkownik wskazuje swoje dane (imię, nazwisko, nazwę użytkownika, e-mail, hasło) w celu założenia Konta.
 6. Konto – konto na Platformie VIZ-ZONE zakładane Użytkownikowi po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, umożliwiające dostęp do Kursów VIZ-ZONE i Modeli 3D po złożeniu Zamówienia.
 7. Kursy (VIZ-ZONE) ­– autorskie kursy online stworzone przez Administratora (i osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu), przeznaczone do nauki tworzenia wizualizacji i renderingu, dostępne w sprzedaży na Platformie VIZ-ZONE w określonych Tematach lub w Pakiecie PRO, zawierające Filmy szkoleniowe oraz inne treści i materiały wskazane przez Organizatora.
 8. Modele 3D – treści cyfrowe dostępne na sprzedaż dla Użytkowników Platformy VIZ-ZONE stanowiące pliki w określonym formacie, będące autorskimi produktami modelowania 3D wraz z powiązanymi z nimi skryptami, teksturami i materiałami.
 9. Pakiet PRO – pakiet umożliwiający Uczestnikom dostęp do wszystkich Tematów Kursów VIZ-ZONE oraz dostęp do innych, określonych przez Administratora materiałów.
 10. Platforma (VIZ-ZONE) – platforma internetowa funkcjonująca pod adresem: https://viz-zone.pl, za pośrednictwem której Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do Kursów VIZ-ZONE oraz zakupić Modele 3D.
 11. Programy – programy umożliwiające Uczestnikowi aktywne uczestnictwo w Kursach VIZ-ZONE przeznaczone do wizualizacji i renderingu, tj. 3ds Max i Corona, zgodnie z wymaganiami sprzętowymi wskazanymi na Platformie VIZ-ZONE.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Platformy VIZ-ZONE, w tym prawa i obowiązki Uczestników Kursów VIZ-ZONE oraz Administratora.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 14. Support – merytoryczne wsparcie online realizowane przez Administratora lub osoby działające w jego imieniu na rzecz Uczestników Kursów VIZ-ZONE.
 15. Temat – szczegółowe zagadnienie wybranego przecz Uczestnika Kursu VIZ-ZONE obejmujące:
  1. Modelowanie podstawowe,
  2. Modelowanie zaawansowane,
  3. Kamera & światło,
  4. Materiały,
  5. Post-produkcja,
  6. Dodatkowe porady,
  7. Inne zagadnienia (według uznania Administratora).
 16. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Kursów VIZ-ZONE po złożeniu Zamówienia.
 17. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem po złożeniu Zamówienia, wpłacie Ceny oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 18. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Platformy VIZ-ZONE po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego.
 19. Zamówienie – składane przez Użytkownika zamówienie z obowiązkiem zapłaty, umożliwiające dostęp do Kursów VIZ-ZONE w wybranym Temacie lub Pakiecie PRO lub korzystanie z wybranego Modelu 3D na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zawarcie Umowy.

 

 1. W celu uzyskania dostępu do Kursów VIZ-ZONE lub skorzystania z wybranego Modelu 3D konieczne jest:
  1. wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie VIZ-ZONE poprzez wskazanie następujących danych:
   1. nazwa użytkownika,
   2. adres e-mail,
   3. hasło;
  2. złożenie przez Użytkownika Zamówienia na Kurs VIZ-ZONE w wybranym Temacie lub Pakiecie PRO bądź na wybrany Model 3D poprzez wskazanie następujących danych:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu,
   4. adres,
   5. opcjonalnie (dane do faktury VAT): nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP,
   6. nazwa użytkownika,
   7. hasło;
  3. akceptacja przez Użytkownika niniejszego Regulaminu;
  4. uregulowanie przez Użytkownika całości Ceny za wybrany Kurs VIZ-ZONE lub Model 3D, według aktualnego Cennika znajdującego się na Platformie VIZ-ZONE;
  5. spełnienie przez Użytkownika wymagań sprzętowych i programowych wskazanych szczegółowo na Platformie VIZ-ZONE.
 2. Cena jest płatna jednorazowo po złożeniu Zamówienia.
 3. Umowa jest zawierana z chwilą zapłaty całości Ceny.
 4. Brak zapłaty Ceny przez Użytkownika po złożeniu Zamówienia jest jednoznaczny z brakiem zawarcia Umowy przez Strony.
 5. Cena jest uiszczana na wskazany numer rachunku bankowego Administratora w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayU lub
  2. tradycyjnym przelewem bankowym.
 6. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika chęci otrzymania faktury VAT – Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Administratora faktury VAT w formie elektronicznej.
 7. Składając Zamówienie, Użytkownik wskazuje czy:
  1. jest przedsiębiorcą i oświadcza, że zawierana Umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą i ma zawodowy charakter albo
  2. jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niego charakteru zawodowego i wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie spełnienia świadczenia i uzyskanie dostępu do treści Platformy VIZ-ZONE, co powoduje utratę jego prawa do odstąpienia od Umowy (na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 8. Dostęp do Kursów i Modeli 3D następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Administratora i złożeniu oświadczeń wskazanych powyżej.
 1.  

4 Kursy VIZ-ZONE.

 

 1. Dostęp do Kursów VIZ-ZONE jest możliwy wyłącznie z poziomu Platformy VIZ-ZONE dla zarejestrowanych Uczestników, którzy uregulowali Cenę za wybrany Kurs.
 2. Filmy są w formacie mp4.
 3. Uczestnik jest uprawniony do odtwarzania Filmów na 3 (słownie: trzech) różnych nośnikach (np. komputer, telefon, tablet). Zabrania się odtwarzania Filmów na większej ilości nośników lub przekazywania danych dostępowych do Konta jakimkolwiek osobom trzecim. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Administrator może zablokować dostęp Uczestnika do Konta.
 4. Uczestnik nie ma możliwości pobrania Filmów na jakikolwiek nośnik lub ich skopiowania. Użytkownik nie uzyskuje dostępu do linku Filmu.
 5. Zabrania się sporządzania kopii Filmów w jakikolwiek sposób (pośredni lub bezpośredni).
 6. Zabrania się prowadzenia działań hakerskich i podejmowania jakichkolwiek czynności informatycznych lub elektronicznych w celu przełamania istniejących zabezpieczeń technicznych Platformy VIZ-ZONE i dostępnych na niej Filmów.
 7. Zabrania się tworzenia lub promowania jakichkolwiek działań lub środków technicznych (w tym programów komputerowych), mających ułatwić niedozwolone obchodzenie technicznych zabezpieczeń Platformy VIZ-ZONE.
 8. Platforma monitoruje postęp odtwarzania przez Uczestnika Filmów objętych danym Kursem.
 9. Po ukończeniu całego Kursu Uczestnik może zwrócić się do Administratora o wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w Kursie VIZ-ZONE. Certyfikat może zostać wydany w formie elektronicznej (w formacie pdf) lub w formie papierowej na wskazany przez Uczestnika adres.

 

5 Modele 3D.

 

 1. Użytkownik może kupić wybrany Model 3D z poziomu Platformy VIZ-ZONE.
 2. Po zapłacie Ceny Administrator dostarcza Użytkownikowi wybrany Model 3D w formie pliku umożliwiającego jego odtworzenie w Programie (3ds Max lub Corona).
 3. Użytkownik korzysta z Modelu 3D na podstawie udzielonej mu przez Administratora licencji, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

 

6 Zobowiązania i deklaracje Uczestnika.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 2. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za:
  1. udział w Kursie VIZ-ZONE i zapoznawanie się z Filmami szkoleniowymi;
  2. zapewnienie dostępu do komputera, Internetu oraz legalnych Programów i spełnienie wszelkich wymagań sprzętowych, wskazanych szczegółowo na Platformie VIZ-ZONE.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypełnienie przez Uczestnika deklaracji wskazanych powyżej. W szczególności, brak aktywnego udziału w Kursie i nieodtwarzanie Filmów szkoleniowych lub niespełnienie przez Uczestnika wymagań sprzętowych nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty na rzecz Administratora Ceny za Kurs ani nie upoważnia go do domagania się zwrotu całości lub części wpłaconej Ceny.

 

7 Zobowiązania i odpowiedzialność Administratora.

 

 1. Administrator zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia Uczestnikowi dostępu do wykupionych Kursów VIZ-ZONE, Filmów szkoleniowych oraz Modeli 3D w ramach Platformy VIZ-ZONE,
  2. zapewnienia Uczestnikowi dostępu do innych, określonych przez Administratora materiałów oraz Supportu.
 2. Administrator jest wyłącznie uprawniony do doboru zagadnień, tematów, sposobów i metod prowadzenia Kursów VIZ-ZONE.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprawidłowe działanie Programów zainstalowanych na sprzęcie Uczestnika (np. spowodowane ich nieodpowiednią konfiguracją lub związane z pozyskaniem z nielegalnych źródeł),
  2. nieodpowiednią jakość połączenia internetowego Uczestnika,
  3. błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu Platformy VIZ-ZONE lub Programów niezbędnych podczas trwania Kursu, powstałe z przyczyn niezależnych od Administratora,
  4. spełnienie przez Uczestnika wymagań sprzętowych wskazanych na Platformie VIZ-ZONE,
  5. dalsze wykorzystywanie przez Uczestnika wiedzy oraz materiałów zdobytych na Kursie VIZ-ZONE oraz Modeli 3D, w tym za podejmowane na ich podstawie decyzje i skutki takich decyzji,
  6. jakiekolwiek ewentualne szkody poniesione przez Uczestnika lub utracone przez niego korzyści w związku z udziałem w Kursie VIZ-ZONE lub korzystaniem z Modeli 3D, chyba że szkoda została wyrządzona przez Administratora umyślnie.
 4. Odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za ewentualne wady Platformy VIZ-ZONE, Kursów VIZ-ZONE, Filmów szkoleniowych oraz Modeli 3D wobec Uczestników, będących przedsiębiorcami lub zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, ale nie posiadająca dla nich charakteru zawodowego zostaje wyłączona.

8 Prawa własności intelektualnej do Kursów VIZ-ZONE. Poufność.

 

 1. W ramach Kursu VIZ-ZONE Uczestnik uzyskuje dostęp do autorskich szkoleń o charakterze profesjonalnym, stworzonych przez Administratora oraz przez osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu.
 2. Administrator posiada i zachowuje prawa autorskie do wszystkich Kursów VIZ-ZONE, Filmów szkoleniowych oraz materiałów stworzonych w ramach Kursu i ich kopii.
 3. Zawierając Umowę Uczestnik nie uzyskuje jakichkolwiek praw prawno-autorskich ani licencyjnych do Kursów VIZ-ZONE, Filmów lub jakichkolwiek materiałów stworzonych w ramach Kursu i ich kopii.
 4. Administrator stosuje środki techniczne zabezpieczające przed zwielokrotnieniem, rozpowszechnianiem przekazywaniem, tłumaczeniem, przystosowywaniem, dokonywaniem jakichkolwiek zmian Kursów VIZ-ZONE, Filmów oraz materiałów stworzonych w ramach Kursu i ich kopii, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 5. Niezależnie od stosowanych przez Administratora zabezpieczających środków technicznych, zabrania się Uczestnikom jakiegokolwiek nagrywania, zwielokrotnienia, rozpowszechniania przekazywania, tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania jakichkolwiek zmian Kursów VIZ-ZONE, Filmów oraz materiałów stworzonych w ramach Kursu oraz ich kopii, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 6. Korzystając z Platformy VIZ-ZONE Uczestnik uzyskuje dostęp do informacji poufnych Administratora, w tym informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. Administrator wskazuje, iż przez Informacje Poufne należy rozumieć, w szczególności:
  1. wszelkie Filmy i inne materiały szkoleniowe, uzyskane przez Uczestnika podczas i w związku z Kursem VIZ-ZONE,
  2. wszelkie informacje handlowe, techniczne, organizacyjne, specjalistyczne, merytoryczne dotyczące lub uzyskane od Administratora,
  3. wszelkie informacje o innych Uczestnikach Kursów VIZ-ZONE,
  4. wszelkie informacje odnoszące się do sposobu prowadzenia Kursu VIZ-ZONE przez Administratora, w tym metody i sposoby prowadzenia Kursu, określone przykłady, strategie, know-how, koncepcje kreatywne, pomysły i sposoby udzielanego wsparcia merytorycznego i Supportu,
  5. wszelkie inne nieujawnione do wiadomości publicznej informacje posiadające wartość gospodarczą dla Administratora,
  6. ujawnione Uczestnikowi w jakikolwiek sposób w związku z dostępem do Platformy.
 8. Dokumenty, notatki, pliki elektroniczne, nagrania oraz inne materiały przygotowane przez Uczestnika lub osobę trzecią działającą w jego imieniu, które zawierają, odzwierciedlają lub bazują na Informacjach Poufnych Administratora, ale nie są wyłącznie Informacjami Poufnymi, zwane są dalej Informacjami Pochodnymi”.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. zachowania Informacji Poufnych i Pochodnych w ścisłej tajemnicy i ich niewykorzystywania w jakikolwiek sposób na potrzeby własne lub w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej w jakiejkolwiek formie,
  2. niesporządzania żadnych kopii, reprodukcji lub streszczeń Informacji Poufnych i Informacji Pochodnych,
  3. nieujawniania i nieprzekazywania Informacji Poufnych i Informacji Pochodnych jakimkolwiek podmiotom i osobom trzecim,
  4. podjęcia w stosunku do Informacji Poufnych wszelkich środków ostrożności zabezpieczających przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, przekazaniem, wykorzystaniem, kradzieżą lub utratą w innych sposób,
  5. niezwłocznego poinformowania Administratora o każdym przypadku naruszenia postanowień niniejszego §.
 10. W szczególności, zabronione jest:
  1. jakiekolwiek wykorzystywanie przez Uczestnika Filmów i materiałów szkoleniowych oraz wiedzy zdobytej podczas trwania Kursu VIZ-ZONE do kształcenia innych, w tym do prowadzenia korepetycji indywidualnych lub kursów / szkoleń grupowych o tematyce pokrywającej się, całościowo lub częściowo, z Kursami VIZ-ZONE;
  2. nagrywanie, filmowanie, kopiowanie, przesyłanie, rozpowszechnienie, udostępnianie przez Uczestnika jakichkolwiek Filmów i materiałów prezentowanych na Kursie VIZ-ZONE, w całości lub w części, jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 11. W przypadku wątpliwości co do zakresu zobowiązania ustanowionego w niniejszym §, Uczestnik zobowiązuje się uzyskać opinię Administratora co do możliwości wykorzystywania określonych informacji (w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności).
 12. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek prawa do Informacji Poufnych, w tym prawa własności intelektualnej lub prawa autorskie, choćby brał udział w przygotowywaniu dokumentów zawierających Informacje Poufne. Uczestnik zrzeka się wszelkich, ewentualnie wcześniej istniejących podstaw do korzystania z Informacji Poufnych. 
 13. Obowiązek określony w niniejszym § jest bezterminowy i ustaje wyłącznie w przypadku ujawnienia przez Administratora Informacji Poufnych do wiadomości publicznej.
 14. W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązku zachowania poufności określonego w niniejszym §, Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej Administratorowi szkody w pełnej wysokości.

 

9 Licencja na Modele 3D.

 

 1. Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na korzystanie z zakupionego Modelu 3D na następujących polach eksploatacji: 
  1. wprowadzenie, instalowanie i zapis Modelu 3D w pamięci stałej swojego nośnika elektronicznego (np. komputera);
  2. utrwalanie, uruchamianie, wyświetlanie, przechowywanie, korzystanie i stosowanie Modelu 3D w swojej działalności;
  3. odtwarzanie Modeli 3D oraz ich kopii;
  4. publicznie demonstrowanie odtworzonych kopii Modeli 3D lub ich obrazów 2D w Internecie, prasie, telewizji (np. w reklamie lub w swoim portfolio);
  5. tworzenie obiektów architektonicznych lub wszelkiego rodzaju projektów urbanistycznych z wykorzystaniem Modeli 3D lub ich dwuwymiarowej formy;
  6. tworzenie swoich autorskich prac w dwuwymiarowej, finalnej formie z wykorzystaniem Modeli 3D, np. renderowanie wnętrz, a także zawieranie umów licencyjnych na wykonane w ten sposób dzieło (licencja na stworzone dzieło może obejmować wyłącznie dwumiarową formę);
  7. dokonywanie zmian w Modelach 3D bez tworzenia nowego modelu 3D;
  8. używanie Modeli 3D anonimowo.
 2. Zabrania się:
  1. wprowadzania do obrotu, sprzedaży, użyczania, najmu lub przenoszenia posiadania oryginału Modeli 3D oraz ich kopii i egzemplarzy;
  2. rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz publicznego udostępniania Modeli 3D w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (z wyłączeniem przypadków wskazanych w ust. 1);
  3. zawierania umów licencyjnych dotyczących Modeli 3D z jakimikolwiek podmiotami trzecimi;
  4. przekazywania lub wypożyczania zakupionych Modeli 3D jakimkolwiek podmiotom trzecim (elektronicznie lub przy użyciu stałego nośnika);
  5. przesyłania Modeli 3D w ich oryginalnej formie lub swoich modeli 3D powstałych na bazie zakupionych Modeli 3D do Internetu;
  6. uwzględniania i prezentowania Modeli 3D w dowolnych bazach danych, katalogach;
  7. tworzenia swoich modeli 3D na podstawie zakupionych Modeli 3D.
 3. Uiszczona przez Użytkownika Cena za zamówiony Model 3D stanowi jednocześnie opłatę licencyjną na rzecz Administratora.
 4. Naruszenie warunków niniejszego § powoduje natychmiastowe wygaśnięcie licencji Użytkownika na korzystanie z Modeli 3D.

10 Prawa autorskie do prac Uczestników.

 

 1. Uczestnik nieodwołalnie wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z wszystkich prac i wizualizacji stworzonych przez siebie w ramach Kursu VIZ-ZONE.
 2. W zakresie, w jakim prace i wizualizacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik oświadcza, iż dysponuje całością praw autorskich do powstałych utworów.
 3. Uczestnik udziela na rzecz Administratora licencji niewyłącznej do prac i wizualizacji powstałych w ramach Kursu VIZ-ZONE, z chwilą udostępnienia ich Administratorowi w jakiejkolwiek formie, bez wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnienie (egzemplarzy) utworów wykonanych przez Uczestnika w całości lub części jakąkolwiek techniką (w tym drukarską i cyfrową) i w jakiekolwiek formie (w tym w formie kopii graficznej, kserograficznej, fotokopii, elektronicznej),
  2. publiczne rozpowszechnianie, wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym:
   1. prezentacja i rozpowszechnianie w Internecie, w szczególności. na Platformie VIZ-ZONE oraz w social mediach prowadzonych przez Administratora;
   2. druk, prezentacja i rozpowszechnianie w katalogach, ulotkach, folderach i broszurach informacyjno-marketingowych, dotyczących Platformy VIZ-ZONE oraz działalności Administratora.
  3. digitalizacja, wprowadzanie, przechowywanie i przesyłanie z pamięci komputera i innych urządzeń informatycznych,
  4. wprowadzenie do sieci teleinformatycznych, w szczególności do sieci Internet oraz rozpowszechnianie drogą elektroniczną,
  5. wszelkie wykorzystywanie w bieżącej działalności Administratora.
 4. Licencja udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na czas trwania majątkowych praw autorskich. Uczestnik zobowiązuje się do niekorzystania z prawa do wypowiadania licencji Administratorowi na jakiejkolwiek podstawie.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na ujawnienie autorstwa i oznaczenie przez Administratora stworzonych przez niego utworów nazwiskiem lub pseudonimem Uczestnika i na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w ww. zakresie. Uczestnik poinformuje Administratora w przypadku chęci udostępnia utworu anonimowo.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na decydowanie przez Administratora o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.

 

11 RODO.

 

 1. Administrator pozostaje administratorem danych osobowych wskazanych przez Uczestnika na Platformie VIZ-ZONE, w tym w szczególności danych wskazanych w Formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym oraz w Zamówieniu.
 2. W Formularzu rejestracyjnym Uczestnik wskazuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail.
 3. W Zamówieniu Uczestnik wskazuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, telefon, nazwa użytkownika, adres e-mail oraz opcjonalnie: nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. W Formularzu kontaktowym Uczestnik wskazuje następujące dane osobowe: imię, adres e-mail.
 5. Podanie danych osobowych zawartych w Formularzu rejestracyjnym oraz Zamówieniu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania dostępu do Kursów VIZ-ZONE i Modeli 3D.
 6. Podanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów kontaktowych z Administratorem.
 7. Uczestnik może również wyrazić zgodę na zapis na Newsletter. W takim przypadku, podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania od Administratora informacji handlowych i marketingowych w ramach świadczonej usługi Newsletter.
 8. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu kontaktu z Administratorem lub w celu zapisu na Newsletter),
  2. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy z Uczestnikiem Kursu lub Użytkownikiem kupującym Model 3D),
  3. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
 9. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest prowadzenie działań marketingowych Platformy VIZ-ZONE oraz ogólnej działalności Administratora.
 10. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, marketingowe, audytowe, prawne, wysyłkowe, płatnicze i archiwizacyjne.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania Umowy. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 13. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i skargi do Prezesa UODO.
 1.  

12 Reklamacje.

 

 1. Uczestnik ma prawo złożyć do Administratora reklamację dotyczącą zakupionego Kursu VIZ-ZONE lub Modelu 3D w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Administratora wskazany w Regulaminie i na Platformie VIZ-ZONE, najpóźniej w terminie 14 dni od zdarzenia, stanowiącego przedmiot reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Uczestnika,
  2. adres (e-mail) Uczestnika,
  3. przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem,
  4. ewentualne wnioski wobec Administratora.
 3. W przypadku złożenia reklamacji bez podania informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, Administrator wzywa Uczestnika do uzupełnienia braków zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędnych do prawidłowej oceny podstaw reklamacji. W przypadku braku uzupełnienia danych przez Uczestnika – Administrator ma prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku złożenia reklamacji zawierającej braki, termin biegnie od chwili uzupełnia danych, zgodnie z ust. 3 powyżej.
 5. Decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres.

 

13 Postanowienia końcowe.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Platformie VIZ-ZONE i obowiązuje Uczestnika od chwili zaakceptowania jego warunków przy składaniu Zamówienia.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże wobec Uczestników, którzy złożyli Zamówienie przed zmianą Regulaminu – zastosowanie znajdują dotychczasowe zapisy.
 4. Wszelkie ewentualne spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
W razie pytań jesteśmy dla Ciebie dostępni

Dbamy o Twoje doświadczenie. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące kursu, naszej oferty lub naszych usług, skorzystaj z formularza kontaktowego, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy